Borrar Mensaje EUPV

Fecha  10/01/2007 10:47
regallero@hotmail.com 

Procedente de:
   No mostrado/ Not shown

Navegador:
   Internet Explorer 7.x

Sistema Operativo:
   Windows XP

 
 


 Arnal (Verds), exigeix que es complisca la DIA en les obres dels parcs eòlics de la zona III ( Nord de Castelló)
Arnal (Verds), exigeix que es complisca la DIA en les obres dels parcs eòlics de la zona III ( Nord de Castelló)
El diputat afirma que els responsables dels impactes ambientals han de ser sancionats i que s´han de paralitzar aquelles obres que estiguen incomplint descaradament els condicionants legals, fins i tot en zones LIC (Llocs d´Interés Comunitari) protegides teòricament, sobre el paper.

El diputat autonòmic dels Verds-Esquerra Ecologista-l’Entesa, Carles Arnal, ha presentat un conjunt de preguntes parlamentàries per aclarir les responsabilitats i reclamar al Conseller que faça cumplir la legislació ambiental, i especialment, les pròpies resolucions que ha aprovat el seu departament.
Segons han denunciat repetidament col.lectius conservacionistes i altres entitats ciutadanes, les obres de construcció dels parcs eòlics no s´ajusten a les especificacions legals marcades per la corresponent DIA que elabora la Conselleria de Territori, que es converteix en la pràctica en simple “paper mullat” i en un tràmit burocràtic que li dona màniga ampla a les empreses constructores per actuar amb total descontrol ambiental. Són molt greus els danys ecològics, patrimonials i paisatgístics que s´estan provocant com a resultat d´aquesta situació d’inhibició de la Conselleria en la tasca de vigilar i controlar les actuacions sobre el medi natural i fer cumplir les especificacions d´impacte ambiental.
La realitat denunciada per entitats ciutadanes demostra que la declaració d´impacte ambiental, preceptiva segons la llei, serveix per a poca cosa, donat que els seus condicionants, d´obligat cumpliment legal, són ignorats en la pràctica, sense que l´administració faça valer la legalitat.
La Conselleria de Territori no es preocupa de fer un seguiment del compliment de la Declaració d´Impacte Ambiental i deixa fer, sense sancionar, a les empreses constructores. Com a resultat estan originat-se importants impactes ambientals, una part dels quals a afecten a zones LIC (Llocs d´Interés Comunitari, emparats per la Directiva europea d´Hàbitats). Les zones LIC valencianes estan patint gran quantitat d´agressions i tenen, en la pràctica, una protecció fictícia. Estan protegides només sobre el paper, en la realitat, la seua degradació és galopant.
En concret s´ha denunciat l´apertura de pistes forestals molt més amples que el màxim establert en la DIA (4 metres) i que arriben a tindre fins 12 metres d´amplada i, en alguns llocs, més de vint.
Moltes de les espècies botàniques que haurien de ser protegides són destruïdes sense contemplacions amb l´excusa de que els tècnics de l´empresa no les troben, cosa que es pot desmentir amb una simple visita sobre el terreny per part de botànics.
Aus protegides, com són els voltors, també estan veient-se afectades, i es presenta una elevada mortandant en els parcs ja construits, demostrant així que les expectatives de l´empresa no s´acompleixen i que els efectes sobre la fauna són molt negatius, per l´insuficiència o mala qualitat dels estudis previs necessaris per a minimitzar les afeccions ecològiques.
Arnal planteja preguntes específiques per a tots aquests temes i s´interessa pel nivell de cumpliment de les declaracions d´impacte ambiental, pel seguiment i les inspeccions que es fan sobre el terreny, i les mesures de sanció adoptades.
La Conselleria no pot al.legar desconeixement dels fets denunciats, que mereixen d´immediat una sanció i la paralització de les obres que no s´ajusten a les condicions marcades; del contar la conselleria estaria incomplint les seues obligacions i permetent i emparant actuacions il.legals.

Carles Arnal.
Diputat d´Els Verds-Esquerra Ecologista (L´Entesa) a les Corts Valencianes.
PREGUNTES INCOMPLIMENT DIA PARCS EÒLICS.

Al Conseller de Territori i Habitatge.
Preguntes per escrit.

A partir de comunicats de col.lectius conservacionistes i de notícies aparegudes als mitjans de comunicació, aquest diputat ha tingut coneixement de presumptes incompliments dels condicionants establerts per la Declaració d´Impacte Ambiental (DIA) referida a les obres de construcció de parcs eòlics en la Zona III del pla eòlic valencià (nord de Castelló).
És per això que aquest diputat pregunta:

1. Té coneixement, el Sr. Conseller, de que els camins que s´estan acondicionant tenen una amplada molt superior a la que estableix la DIA?

2. Té coneixement, el Sr. Conseller, de que estan resultant afectades, danyades i eliminades o destruides espècies i formacions vegetals valuoses, que no es poden afectar i que haurien de ser respectades segons la corresponent DIA?

3. Té coneixement, el Sr. Conseller, de que està produint-se una elevada mortandat d´aus, especialment voltors, afectats per les instal.lacions eòliques de la mateixa zona III?

4. Quin seguiment específic, sobre el terreny, està fent-se per part de la Conselleria, d´aquestes obres de construcció de parcs eòlics per tal que s´acomplesquen les especificacions establertes en la DIA?

5. S´han efectuat denúncies o informes per part de funcionaris o agents del seu departament en relació a la construcció dels parcs eòlics en la zona III que posen de manifest actuacions inadequades o incumpliments dels condicionants de la corresponent DIA?

6. Quines actuacions pensa adoptar el Sr. Conseller per a què, a partir d´ara, es respecte escrupulosament allò establert en la DIA referida a la construcció de parcs eòlics en la zona eòlica III?

7. Quines actuacions pensa adoptar o dictar el Sr. Conseller per a que es restauren les àrees afectades per actuacions que incumpleixen els condicionants establerts per la DIA i es puga recuperar la situació original?

8. Quines actuacions pensa adoptar el Sr. Conseller per sancionar com correspón a l´empresa o entitat responsable dels esmentats incumpliments de la DIA, cas de constituir infraccions legals o delictes ambientals?

9. Quines mesures addicionals de vigilància i control pensa establir el Sr. Conseller, donat que s´ha demostrat la insuficiència de les mesures establertes fins ara per fer cumplir les especificacions de les DIA corresponents?

+INFO 699989834 CARLES ARNAL
Deixa el teu comentari a : http://boards5.melodysoft.com/app?ID=EUPV

Oficina Parlamentària d’Esquerra Unida Comarques de Castelló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Respuestas (0)
  • » Arnal (Verds), exigeix que es complisca la DIA en les obres dels parcs eòlics de la zona III ( Nord « - EUPV - 10/01/2007 10:47Volver al foro

Responder
Nombre / Nick
EMail
Subject / Titulo
Link a tu Web
Recibir un email cuando mi mensaje sea contestado
Mensaje